Odpowiedzialność cywilna doradców podatkowych

Odpowiedzialność cywilna doradców podatkowych

Doradca podatkowy jest jednym z zawodów zaufania publicznego, wobec czego jego status wiąże się z prestiżem, a także obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę. Muszą oni posiadać odpowiednio wysoką wiedzę, praktykę zawodową oraz dysponować odpowiednimi cechami charakteru, co ma odniesienie do etyki zawodowej, niezwykle istotnej w przypadku doradców podatkowych. Wobec tego, na doradcy ciąży odpowiedzialność za kwestie finansowe klientów.

Dlatego też zostały sformułowane zasady mające chronić interesy osób korzystających z usług doradców podatkowych. Najistotniejsze są tutaj poufność w kontaktach z klientami oraz zabezpieczenie ich przed błędami doradców.

Czas trwania ochrony

Dlatego też doradcy podatkowi zostali obciążeni obowiązkiem do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wypełniania obowiązków zawodowych. Zakres ochrony obejmuje także zaniechania doradcy podatkowego w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Ubezpieczenie oczywiście obejmuje szkody powstałe podczas trwania ochrony. Warto jednak wiedzieć, że istnieje szereg sytuacji w których ochrona ubezpieczenia nie będzie obowiązywała.

Do takich sytuacji należą m.in. wyrządzenie szkód krewnym lub spowinowaconym, po wykreśleniu z listy doradców podatkowych lub rejestru osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu. Obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku działań wojennych, aktów terroru czy zamieszek. Największymi korzyściami wynikającymi z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych to także wiarygodność wobec klientów i partnerów.

Określona suma gwarancyjna

Co ważne, przyczynia się też do ograniczenia ryzyka związanego z prowadzona działalnością zawodową. Należy wspomnieć, że każde obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiada określoną sumę gwarancyjną. W odniesieniu do doradcy podatkowego, ta kwota wynosi dziesięć tysięcy euro i odnosi się do jednego zdarzenia.

Posiadanie takiej polisy na pewno wpływa na korzyść ubezpieczonego. Zabezpiecza on doradcę przed kosztami wynikającymi z wyrządzeniem szkód osobom trzecim, lecz także jest zapewnieniem, że interesy klientów są odpowiednio zabezpieczone. Zawód doradcy podatkowego wiąże się z pewnym ryzykiem. Aby mieć pewność, że interesy samych doradców, jak i ich klientów i partnerów są odpowiednio zabezpieczone, wprowadzono obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla tej grupy zawodowej.

Dzięki temu nie tylko wzrasta nasza wiarygodność i zaufanie, ale także, gdy podwinie nam się noga, nie musimy martwić się o kwestie finansowe. Z tego względu nie raz warto poszerzyć zakres ochrony i w dalszym ciągu odpowiedzialnie wypełniać swoje obowiązki.

Dodaj komentarz