Ubezpieczenia komunikacyjne: jakie są?

Ubezpieczenia komunikacyjne: jakie są?

Prawo, które obowiązuje w Polsce nakłada na właścicieli zarejestrowanych pojazdów mechanicznych obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej. Popularne OC to tylko jedno z ubezpieczeń przeznaczonych dla właścicieli samochodów. Pozostałe ubezpieczenia są dobrowolne.

 

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych jest kilka ubezpieczeń komunikacyjnych. Osoby, które interesują się możliwością ubezpieczenia swojego samochodu czy też szukają ubezpieczenia dla siebie, mogą zainteresować się ubezpieczeniami dobrowolnymi. Dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne to:

autocasco;

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

Assistance.

Ubezpieczenie OC u każdego ubezpieczyciela ma taki sam zakres ochrony; polisy różnią się tylko ceną. Jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, to zakres ochrony może być bardzo różny. Wpływa na to zarówno cena polisy, jak i wybór towarzystwa ubezpieczeniowego. Dla osób ubezpieczających swoje pojazdy ważne jest, że mogą zakres ubezpieczenia dopasować do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Im szerszy jest bowiem zakres ochrony, tym wyższą składkę naliczy ubezpieczyciel. Wysokość składki towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczają biorąc pod uwagę także sumę ubezpieczenia.

 

Wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego oznacza, że osoba ubezpieczona bierze na siebie pewne obowiązki. Jeśli je zaniedba i w efekcie narazi się na szkodę, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Katalog sytuacji, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokument ten stanowi integralną część zawieranej z ubezpieczycielem umowy. Osoby, które uważają, że ubezpieczyciel wypłacił zbyt małe odszkodowanie, mogą składać reklamację; sprawę zgłasza się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które sprzedało polisę, miejskiego albo powiatowego Rzecznika Konsumentów. Sprawę można zgłosić także do Rzecznika Finansowego. Termin wypłaty odszkodowań wynosi 30 dni. Polisy komunikacyjne wykupuje się z reguły aż na 12 miesięcy.

Dowiedz się więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Dodaj komentarz