Jakie obowiązki ma osoba ubezpieczona?

Jakie obowiązki ma osoba ubezpieczona?Osoba, która podejmie decyzję o wykupieniu ubezpieczenia na życie, będzie miała w stosunku do ubezpieczyciela pewne obowiązki. Ich wypełnienie leży nie tylko w interesie ubezpieczyciela, ale przede wszystkim w interesie samego ubezpieczonego.  Nie wypełniając ciążących obowiązków osoba ubezpieczona ryzykuje, że ubezpieczyciel odmówi jej wypłaty odszkodowania.

Mówienie prawdy

Obowiązek ten powstaje jeszcze przed wykupieniem polisy na życie. Zanim towarzystwo ubezpieczeniowe sprzeda polisę, zapoznaje się ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej wykupieniem ubezpieczenia. Większość towarzystw ubezpieczeniowych robi to na podstawie informacji zawartych w ankiecie medycznej. Na końcu ankiety osoba kupująca polisę na życie składa podpis, którym potwierdza, że informacje zostały udzielone zgodnie z prawdą. Gdy poczujemy pokusę zatajenia pewnych informacji, pamiętajmy, że gdy zostanie to ujawnione, zakład ubezpieczeń natychmiast wypowie umowę. Żadne świadczenie nie będzie mogło zostać wypłacone.

Płacenie składek

Ważnym obowiązkiem osoby ubezpieczonej jest terminowe płacenie składek. Każda osoba bierze na siebie ten obowiązek składając na umowie podpis. Składki mogą być opłacane:

  • co miesiąc;
  • co kwartał;
  • co pół roku;
  • raz w roku.

Składkę można zapłacić także jednorazowo. W przypadku osób, które nie płacą składek powinny przygotować się na wypowiedzenie umowy. Niepłacenie składek jest dla ubezpieczyciela sygnałem, że ubezpieczony zrezygnował z polisy.

Informowanie o zmianach

Kwestie umów zawieranych z zakładami ubezpieczeń regulują przepisy Kodeksy cywilnego. Przepisy te jednoznacznie mówią, że obowiązkiem osoby ubezpieczonej jest informowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o zmianach, które wpływają na zwiększenie ryzyka ponoszonego przez ubezpieczyciela. Informowanie o zmianach leży w interesie osoby ubezpieczonej. Gdy zaniecha konieczności powiadomienia o tym, że zmienia grę w szachy na sport ekstremalny, to gdy dojdzie do wypadku mającego związek z tym sportem, zakład ubezpieczeń nie wypłaci żadnego odszkodowania.

Dodaj komentarz